"...ellaOne je prvi lijek ciljano razvijen za hitnu kontracepciju. Od dana dobivanja odobrenja za stavljanje u promet u EU 2009. godine do danas, ellaOne je odobrena u vi?e od 70 zemalja ?irom svijeta, koristilo ju je vi?e od 3 milijuna ?ena, a stru?na je javnost sve vi?e prepoznavala ellaOne kao novi lijek izbora u hitnoj kontracepciji (ISGE statement on EC, 2014; Notfallcontracepzion DGGEF & BVF, Frauenarzt, 2014)..." 

Izjava o promjeni re?ima izdavanja ellaOne? (PDF, 1,5 MB)

 

_______________________________________________________________________

 

Arenda d.o.o. je partner na Leonardo da Vinci projektu Europske komisije u podru?ju transfera inovacija / SLIM? Stimulating Learning for Idea-to-Market.
 

SLIM? Flyer (PDF, 630 KB)

 

_______________________________________________________________________

 

Arenda d.o.o. je kompanija koja se bavi lijekovima i medicinskim proizvodima, sa sjedi?tem u Hrvatskoj, te uredima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.

Arenda je "one stop shop" za farmaceutske i biotehnolo?ke kompanije koje su zainteresirane za pristup tr?i?tima regije.

 

 

 

 

 

Arenda pru?a sveobuhvatan spektar usluga farmaceutskim i biotehnolo?kim kompanijama :

- klini?ka ispitivanja
- registracija proizvoda
- pristup tr?i?tu
- promocija
- prodaja
- distibucija lijekova, medicinskih proizvoda i novih tehnologija u medicini.

replica watches uk
replica watches uk
replica watches uk
tag heuer replica
rolex replica uk
chanel outlet